Лични данни

Защита на лични данни

Хемус Оутфитърс ЕООД съзнава, че сигурността на Вашите лични данни, при използването на нашата интернет страница, е от изключително значение. Ние се отнасяме към защитата на Вашите лични данни изключително отговорно. Поради това, желаем да Ви информираме относно информацията, която съхраняваме и тази, която не изпозлваме. С настоящата Декларация за поверителност бихме искали да Ви уведомим относно нашите мерки на защита.

Събиране на данни

Вие може да използвате нашата интернет страница, без да разкривате Ваши лични данни. От Вас не се изисква да предоставите лични данни, като условие за използването на нашата интернет страница, освен ако по собствено желание не сте заявили предоставяне на продукт или услуга. При използване на нашата интернет страница, данни могат да бъдат съхранявани за различни цели с оглед сигурност. Тези данни може да включват името на Вашия интернет доставчик, интернет страницата, която сте използвали като интернет връзка към нашата страница, интернет страниците, които сте посетили от нашата интернет страница и адреса на Вашия интернет протокол. Тези данни може доведат до Вашата идентификация, но ние не ги използваме с подобна цел. Ние периодично използваме данните за статистически цели, като поддържаме анонимността на всеки индивидуален потребител, така че лицето да не може да бъде идентифицирано. В случаите, при които се предоставят лични данни към трети лица, във връзка с предоставяне на продукти или услуги, заявени по Ваше желаниеили за други цели, за които сте ни упълномощили, ние разчитаме на технически и организационни средства, за да осигурим спазване на приложимите разпоредби за защита на данните.

Събиране и обработване на лични данни

Ние събираме лични данни, само когато ни бъдат предоставени посредством регистрация, попълване на форми или имейли, като част от поръчка на продукти или услуги, запитвания или молби за поръчани материали и в аналогични ситуации, при които сте решили да предоставите данни.

Базата данни и нейното съдържание остават в нашата фирма и се обработват от лица или сървъри, които действат от наше име и отговорят пред нас. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни от нас или от нашите служители за изпозване от на трети страни под каквато и да било форма, освен ако нямаме Вашето съгласие или не сме задължени да го направим по силата на закон.

Ние ще контролираме и отговаряме за използването на предоставените от Вас лични данни. Част от тези данни може да бъдат съхранявани или обработвани на компютри, които се намират в други държави като САЩ, чийто закони за защита на личните данни могат да се различават от държавата, в която живеете. В подобни случаи ще осигурим наличието на адекватна защита и ще гарантираме, че обработването на данните в тази държава ще се извършва при меркикоито съответстват на тези, приложими в държавата, в която живеете.

Цел на ползване

Данните, които събираме ще бъдат използвани само с цел да Ви доставим необходимите продукти или услуги, както и за други цели, за които сте изразили своето съгласие, освен ако със закон не е упоменато друго.

Право на достъп и корекция

Имате право да прегледате и променяте всички свои лични данни, които се съхраняват в нашата система, ако те не са актуални или не са коректни. Моля, вижте раздела „Профил“ или ни изпратите имейл на адреса, даден в Информацията на издателя или се свържете със Служителя за защита на личните данни на адреса по-долу.

ЕГН се изисква с цел издаване на фактура за физически лица. Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ЗДДС, при издаване на фактура на физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, фактурата задължително трябва да съдържа освен име и адрес на лицето, но и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 84, ал. 2 от ДОПК, идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез ЕГН, респективно ЛНЧ.

Право на отказ

По всяко време имате правото да оттеглите Вашето съгласие за изпозлването на Вашите лични данни за вбъдеще. Отново, просто изпратете имейл на адреса, даден в Информацията на издателя или се свържете със Служителя за защита на личните данни през контактната форма.

Запазване на данни

Ние съхраняваме лични данни, единствено докато е необходимо с цел да Ви предоставим услугата, която сте пожелали или за която сте дали съгласието си, освен ако в закона не е упоменато друго (например във връзка с очакване на съдебен процес).

Използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в локален кеш на браузъра на потребителя. Използването на такива бисквитки прави възможно разпознаването на браузъра на потребителя с цел оптимизиране на интернет страницата и по-лесното й използване. Данните, събрани посредством бисквитки, няма да бъдат използвани за определяне на самоличността на потребителя на сайта.

Повечето браузъри са конфигурирани да приемат бисквитките автоматично. Може да конфигурирате браузъра си така, че да ги отхвърля или да ви информира, когато се появяват

Сигурност

Хемус Оутфитърс ЕООД използва технически и организационни мерки за сигурност, за да защити Вашите данни от манипулация, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица. Всички лични данни, които са предоставени на Хемус Оутфитърс ЕООД от Вас ще бъдат криптирани по време на преноса, за да се избегне възможната злоупотреба с тях от трети страни. Нашите процедури за защита непрекъснато се обновяват на основата на новите технологични достижения.

Деца

С оглед важността на защитата на тайната на личния живот на децата, ние не събираме, обработваме или използваме, на нашата интернет страница, данни, отнасящи се до лица, за които знаем, че са под 13 години, без предварителното дадено и доказуемо съгласие, на неговия или нейния законен представител. Този законен представител има правото, при поискване, да се запознае с данните, предоставени от детето и/или да изиска те да бъдат изтрити.