Условия и правила

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


на интернет сайт 4×4-camping.com

Сайта www.4×4-camping.com е собственост на Хемус Оутфитърс ЕООД.

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.

Хемус Оутфитърс ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I.Общи условия

 • www.4×4-camping.com е уебсайт за информация и електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Хемус Оутфитърс ООД .
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Хемус Оутфитърс ООД .
 • Хемус Оутфитърс ООД , чрез www.4×4-camping.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварителнo уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
 • При липса на складова наличност от заявената стока,
  Хемус Оутфитърс ООД , чрез
  www.4×4-camping.com , в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката
  Хемус Оутфитърс ООД чрез www.4×4-camping.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от
  Офроуд Къмпинг България ЕООД чрез www.4×4-camping.com на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента при процеса на поръчка.
 • Офроуд Къмпинг България ЕООД , чрез www.4×4-camping.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
 • Офроуд Къмпинг България ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.4×4-camping.com .
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II.Права и задължения на страните

 1. Хемус Оутфитърс ООД се задължава:
 • да извърши доставка в срока указан в информацията за доставка на стоки на заявената за покупка стока.
 1. Клиентът се задължава:
 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка.
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка (офис на куриер), в срока, оказан в информацията за доставка. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.
За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Хемус Оутфитърс ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Хемус Оутфитърс ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес : гр. София, – кв. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки, бл. 5 5, получател
Хемус Оутфитърс ООД .

Връщането се допуска при следните условия:

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от
  Хемус Оутфитърс ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката;
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети;
  • При липсващи части или нарушена опаковка или цялост на стоката, възстановената сума е не повече от 50%
  • При явно използване на стоката или цялост, не се възстановява сума
 • клиентът е съгласувал с представител на
  Хемус Оутфитърс ООД начина на възстановяване на заплатената от него сума за закупената стока, подлежаща на връщане;
 • В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 (четиринадесет) дни.

Хемус Оутфитърс ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Уведолмение за грешки

С настоящите общи условия се считате за уведомени, че е възможно и допустимо информацията, дадена за определена стока, продукт или услуга, да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. Хемус Оутфитърс ООД не се задължава информацията, съдържаща се на настоящия сайт, да е вярна, пълна и актуална към всеки един момент. В този смисъл Хемус Оутфитърс ООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Хемус Оутфитърс ООД си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време, без изрично уведомление.

IV. Лични данни

 • Хемус Оутфитърс ООД чрез www.4×4-camping.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Хемус Оутфитърс ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • Хемус Оутфитърс ООД чрез www.4×4-camping.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: kiril@4×4-camping.com
 • При поръчка за физически лица, ЕГН се изисква с цел издаване на фактура за физически лица. Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ЗДДС, при издаване на фактура на физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, фактурата задължително трябва да съдържа освен име и адрес на лицето, но и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 84, ал. 2 от ДОПК, идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез ЕГН, респективно ЛНЧ.
 • За пълни подробности, запознайте се с политиката за Лични данни

1.Разкриване на информацията

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “
Хемус Оутфитърс ООД “ чрез www.4×4-camping.com .
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Хемус Оутфитърс ООД “, чрез www.4×4-camping.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • Офроуд Къмпинг България ЕООД чрез www.4×4-camping.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

 • Офроуд Къмпинг България ЕООД чрез www.4×4-camping.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които
  Офроуд Къмпинг България ЕООД чрез www.4×4-camping.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на
  Офроуд Къмпинг България ЕООД чрез www.4×4-camping.com .
  Офроуд Къмпинг България ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Хемус Оутфитърс ЕООД съобразно българското законодателство.